TED VAKIF TÜZÜĞÜ

TENİS ESKRİM DAĞCILIK KULÜBÜ EĞİTİM VE GELİŞTİRME VAKFI

İ. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ
MADDE 1. Yasalar ile bu resmi senet hükümleri uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere "TED Kulübü Vakfı" kurulmuş olup izleyen maddelerde "Vakıf" kısa adı ile anılmıştır.
MERKEZ
MADDE 2.

Vakfın Merkezi İstanbul ili, Sarıyer ilçesinde olup, adresi Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü Derneği, Tarabya Cad. Tarabya 80880 İstanbul'dur.

AMAÇ VE HİZMET KONULARI
MADDE 3.
Vakfın amacı, TED Kulübünde tenis ile bünyesindeki diğer sporlarla ilgili her düzeyde eğitim ve çağdaş gelişmeyi sağlamak, Türk insanına tenisi ve diğer sporları sevdirmek, gençleri spor yapmaya özendirmek, bu spor branşlarının teorik ve pratik eğitimine katkıda bulunmak, yetenekli sporculara öğrenimleri sırasında burs vererek memlekete faydalı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak.
3.1. Dünya tenisinin ve TED Kulübü bünyesindeki diğer spor branşlarının teknik açıdan gelişimine ilişkin çalışmaları izleyerek Kulübümüzde ve dolayısıyla ülkemizde gereken uygulamaların kısa bir zamanda yapılmasını sağlayacak öğretici, tanıtıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak, teorik ve uygulamalı eğitim kursları ve seminerleri düzenlemek.
3.2. Her eğitim düzeyindeki okullarda tenisi ve TED'in bünyesindeki diğer sporları sevdirmeye ve gençleri oynamaya özendirici eğitim programlarının uygulanması girişimlerinde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller ve armağanlar vermek, malzeme, araç, gereç yardımlarında bulunmak.
3.3. Türk sporuna ilişkin sorunlar doğrultusunda dünya düzeyindeki gelişmeleri de göz önünde tutarak çözümleyici araştırma ve incelemelerde bulunmak, uygulamalara ilişkin program ve belgeleri getirtmek, üzerinde açıklayıcı çalışmalar yapmak, varılan sonuçları Türk Sporunun hizmetine sunmak.
3.4. Tenis ve TED'in bünyesindeki diğer sporlarla ilgili kuruluşlarla birlikte oyuncu, antrenör ve hakem yerleştirilmesi konularında eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
3.5. Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, tenis ve TED'in bünyesindeki diğer spor branşları için yaz kampları ve okulları, şenlik, yarışmalar, festival ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
3.6. Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik eğitim ve uygulamaları ile vakfa gelir getirmesine ilişkin iktisadi işletmeler, okullar şirketler kurmak; kurulmuş şirketlere ortak olmak.
3.7. Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer işlem ve çalışmaları yapmak. VAKFIN MAL VARLIĞI MADDE 4. Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 1.160.000.000.- TL'dir. Kuruluştan sonra mal varlığına eklenmesi koşulu ile yapılacak bağışlar, Vakıf mal varlığına eklenir. Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerek yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temelluk edebilir. İntifa, şükna veya mülkiyetin gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

HUKUKİ İŞLEMLER YETKİSİ
MADDE 5.
Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gereğince bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa taşınmaz malların irtifak, intifa, şükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı hallerini kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzer sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini, 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

II. BÖLÜM:

YÖNETİM HÜKÜMLERİ VAKFIN ORGANLARI
MADDE 6.
Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:
6.1 Kurucular Kurulu
6.2 Yönetim Kurulu
6.3 Denetim Kurulu

KURUCULAR
MADDE 7.
Kurucular kurulu şu şekilde teşekkül eder:
a. Vakf resmi senedinde vakfedenler olarak adları yazılı gerçek ve tüzel kişiler,
b. Görevleri devam ettiği sürece TED Kulübü Yönetim Kurulunca kendi arasından veya Kulüp üyelerinden seçeceği üç kişi,
c. Görevleri devam ettiği sürece, TED Onur Kurulunun kendi aralarından seçeceği iki üye,
d. Görevleri devam ettiği sürece, TED Denetçilerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,
e. Vakfın tescilinden sonra en az vakfedenler kadar eşdeğer mali değeri özgüleyecek gerçek ve tüzel kişiler. Tüzel kişi kurucular, yetkili organlarının atayacakları bir temsilci aracılığıyla Vakıfta temsil edilirler.

KURUCULAR KURULU
MADDE 8.
Madde 7'de sayılan kuruculardan oluşan Kurucular Kurulu Vakfın yetkili karar organı olup, çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
8.1. Kurucular Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl Ocak ayında olağan olarak toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
8.2. Kurul toplantıları, toplantıda seçilecek bir başkan, başkan yardımcısı ve iki sekreterden oluşan divanca yönetilir. Sekreterler, görüşülen hususları tespit ederler, alınan kararlar zapta geçirilir ve atları divan üyelerince imzalanır.
8.3. Kurucular kurulu, üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin katılımı sağlanmamış ise en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.
8.4. Kurucular kurulunun karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak üyeler başka kişiye vekalet veremezler.
8.5. Kurucuların ayrılmaları, 3 defa üst üste özürsüz toplantıya katılmamaları halinde ya da Vakıfla bağlarının kalmaması üzerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Kurucular Kurulunun kararı ile Vakıfla ilişkileri kesilir.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 9.

Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
9.1. Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gereken kararları vermek.
9.2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçilerin denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini inceleyip onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.
9.3. Yönetim Kurulu çalışma programını, bütçesini ve plasman planını görüşüp onaylamak.
9.4. Yönetim ve Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.
9.5. Yönetim Kurulu tarafından kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek.
9.6. Vakıf resmi senedinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerilerini görüşmek ve onaylamak.
9.7. Vakfın çalışmalarıyla ilgili tavsiyelerde bulunmak.
9.8. Vakfın tescilinden sonra kurucu üye olmak isteyenler için tayin edilecek meblağı tespit etmek.

YÖNETİM KURULU
MADDE 10.

Yönetim Kurulu, Vakfın yetkili yönetim ve temsil organı olup, oluşumu, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
10.1. Yönetim Kurulu, Kurucular kurulunca açık oyla iki yıl için seçilen yedi asıl, üç yedek üyeden oluşur.
10.2. Asıl üyelerden dördü ile yedek üyelerden ikisi Kurucular Kurulundaki gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilir.
10.3. Asıl üyelerden üçü ile yedek üyelerden biri ise Kurucular Kurulunda TED Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetçileri temsil eden altı üye arasından, TED Yönetim Kurulunca seçilir. Bu üyelerin Yönetim Kurulu görevleri, TED Kulübündeki görevlerinin bitmesiyle sona erer.
10.4. Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmamaları ya da özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine bir hafta içinde yedek üyeler çağrılır. Çağrılan üyeler, ayrılan asıl üyelerin görev süresini tamamlarlar.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL
MADDE 11.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir ikinci başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Başkan Vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana Yönetim Kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir. Vakfı ilzama yetkili iki imzayı Vakıf Yönetim Kurulu belirler.

TOPLANTI VE KARARLAR
MADDE 12.

Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir kereden az olmamak üzere toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı dört ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Kararlar noterlikten tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından altları imzalanır. Yönetim Kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile genel müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulunca tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 13.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
13.1. Vakfın gayesinde gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbiri almak.
13.2. Vakıflarla ilgili yasal mevzuat ve bu vakıf resmi senedi hükümleri uyarınca Vakfı yönetmek ve temsil etmek.
13.3. Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek.
13.4. Vakıf personelini atamak ve gereğinde görevden almak.
13.5. Vakıf malvarlığını, amaç ve hizmet konularının değerliliğini korumak.
13.6. Vakıf senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak ve Kurucular Kurulunun onayına sunmak.
13.7. Yasalar ve Vakfın resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak.

VEKİL TAYİNİ
MADDE 14.

Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETÇİLER
MADDE 15.

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine bağlı olup ayrıca her türlü denetime de açıktır. Bununla birlikte, mali konularda görevli ve yetkili olmak üzere Kurucular Kurulunca iki yıllık süre için açık oyla seçilen üç asıl ve üç yedek denetçi, Vakıf içi denetimi sağlar. Denetçilerden iki asıl ve iki yedek üye Kurucular Kurulundaki gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilir. Bir asıl ve bir yedek üye ise TED Kulübü Yönetim Kurulunun seçtiği iki kişiden oluşur. Denetçiler çalışmalarını, Vakfın defter ve kayıtları ile belgeleri üzerinde yaparlar. Herhangi bir nedenle ayrılan denetçinin yerine, sıradaki yedek denetçi bir hafta içinde çağrılır.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 16.

16.1. Üç aylık incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek.
16.2. Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla Kurucular Kuruluna sunmak.
16.3. Yıllık bütçe ve plasman planı hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Kurucular Kuruluna sunmak.

VAKIF KOMİTELERİ
MADDE 17.

Vakıf Yönetim Kurulu, amaç ve hizmet çalışmaları doğrultusunda gerekli gördüğü konularda Vakıf Komiteleri kurabilir. Vakıf komitelerinin kararları Vakıf için tavsiye niteliği taşır, bağlayıcı yönü yoktur.

VAKIF YÜRÜTME BİRİMİ
MADDE 18.

Vakıf Yürütme birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve denetiminde Vakıf organlarının kararlarını uygulamak, iktisadi işletmeler, tesisler ve diğer birimlerin Vakfa ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesi için gereken işleri yapmakla görevlidir. Yetkili yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşacak Yürütme Birimi görevlileri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek "Personel Özlük Hakları Yönetmeliği" uygulanır.

VAKIF KURUCULARININ MALİ KONUMU
MADDE 19.

Vakıf Kurucuları, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine, gerek bu konumları, gerek Vakıf organlarında aldıkları görev nedeniyle, herhangi bir adla ücret ödenemez. Ancak Vakıf organlarındaki görevleri nedeniyle Vakfa ilişkin olarak yapacakları giderler, belgeleri karşılığı kendilerine ödenir.

III. BÖLÜM:


MALİ HÜKÜMLER VAKIF BÜTÇESİ
MADDE 20.

Vakfın çalışma dönemi 01 Ocak - 31 Aralık arasındadır. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgeleri ile plasman planından oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

VAKFIN GELİRLERİ
MADDE 21.

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
21.1. Amaç ve hizmet konularına uygun bağışlar, ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler,
21.2. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları,
21.3. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,
21.4. Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
21.5. Geziler, gösteriler, şenlikler, festivaller, video kaseti ve film ile yarışmalar ve her türlü toplantılardan sağlanacak gelirler,
21.6. Diğer gelirler.

VERGİ BAĞIŞIKLIĞINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
MADDE 22.

Vakfın vergi bağışıklığına ilişkin uygulamaları aşağıda gösterilmiştir:
22.1. Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin % 20'sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayırımı ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan % 80'ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularının tahsisine zorunludur.
22.2. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.
22.3. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre bir fonda tutulabilir.
22.4. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz, Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.
22.5. Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet ve tesislerinden en az % 10 kapasite, yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.

MADDE 23.
Bankalarda hesap açma ve kapamada, para çekmede, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

İV. BÖLÜM:

GENEL HÜKÜMLER VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ
MADDE 24.

Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelirlere yönelik olmak üzere Vakıf İktisadi İşletmeleri kurulabilir. Vakıf iktisadi işletmeleri, ticaret sicili tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 25.

Vakfın senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır. Kurucular Kurulu üyelerinin en az yarısının teklifi halinde Kurucular Kurulu kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ
MADDE 26.

Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde, feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir. Feshi halinde vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer vakfa veya bir resmi kurula devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 27.

Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı Kanun ve Vakıflar hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER
MADDE 28.

Vakıf resmi senedinin uygulanması, aşağıda gösterilen yönetmelikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır:
28.1. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
28.2. Personel Özlük Hakları Yönetmeliği

YÜRÜRLÜK
MADDE 29.

Vakıf resmi senedi, noterlikçe onaylandığı tarih ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin tescile ilişkin kararı ile birlikte yürürlüğe girer.

VAKFIN KURUCULARI
MADDE 30.

Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir:

ADI SOYADI  - TABİYETİ  - MESLEĞİ  - İKAMETGAH ADRESİ
1. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü - TC Tarabya C. 80880 Tarabya, İstanbul
2. Behbut Cevanşir - TC - Prof. Dr. Rumeli C. Birlik Ap. 42 Nişantaşı, İstanbul
3. Faruk Ebubekir TC Sanayici Bağdat C. 190 Kadıköy, İstanbul
4. Filiz Tokcan TC İş Kadını Ulus M. Özargun A. 5-3, Etiler, İstanbul
5. Süleyman Savaş TC Sanayici Beyaz Karanfil S. 8 Levent, İstanbul
6. Şinasi Bingeli TC Kim.Müh. Kirechane C. 14 B Blok D.13, Erenköy, İstanbul
7. Özen Hayal Davran TC Ticaret Set Üstü Ay A. 53/4 Kabataş, İstanbul
8. Yasin Kadri Ekinci TC Sanayici Körfez Cad. 31 Anadolu Hisarı, İstanbul
9. Hayatı Uluğ TC Ticaret Hekimata Cad. 118 Emirgan, İstanbul
10. Ahmet Şükrü Gençsoy TC Sanayici Esenevler Durağı Karşısı Boğaziçi Sit. 4/2, Ortaköy, İstanbul
11. Zeki Gencay TC Kim.Müh Barbaros Bulvarı, Mutlu A. 59/11 Beşiktaş, İstanbul
12. Ahmet Erguden TC Nakliyeci Birlik S. Akyıldız Sit. B Blok D.17, Levent, İstanbul
13. Bülent Dimli TC Ekonomist Sultantepe Selvilik C. Gül Şok. 5/8, Üsküdar, İstanbul
14. Ahmet Sümer Hetman TC Serbest Topagacı Ihlamur Y. Iyığun A. 38/3, Nişantaşı, İstanbul
15. Vural Karamustafaoğlu TC Doç.Dr.(Kim.Müh.) Ergin S. 35/3 80630, Etiler, İstanbul
16. Oktay Orton TC Elekt.Müh. 4. Gazeteciler Sit. 43/8 Levent 80630, İstanbul
17. İbrahim Aydın Argun TC Ticaret 7-8 Kısım A 25 Blok D.58 Ataköy, İstanbul
18. Ahmet Nusret Selen TC Avukat Gürsel M. 28 Nisan C. 33 Kağıthane, İstanbul
19. Nizamı Ondalıkoğlu TC Ticaret Kefeliköy C. 4/6, Tarabya, İstanbul
20. S.F. Rain Çelik TC Ev Hanımı Alkent Tepecik Yolu Begonya, 1. Kat 3/10, İstanbul
21. R.R. Cumhur Öngen TC Ticaret Cengiz Topel Çatal Höyük Cam A. D.3, Bebek, İstanbul
22. Mehmet Vedat Arzık TC Güm.Kom. Necatibey C. 65 K.3, Karaköy, İstanbul
23. Yusuf Cemal Kayacan TC Ticaret Levent C. 24 1. Levent, 80620, İstanbul
24. Tayfun Yeni TC Ekonomist Günaydın Sit. Cengiz Topel C. Sabaha A. No.7 D.2, Bebek, İst.
25. H. Mehmet Avunduk TC İş Adamı Koru Yolu 20/9, Emirgan, İstanbul
26. Bingür Sönmez TC Doç. Dr. Cennet Mah. Hürriyet C. Tolga A. 53/19, Küçükçekmece, İstanbul
27. Ceylan Şenol Coşkun TC Öğr.Üyesi Abidei Hürriyet C. Şahin A. 131/3 Şişli, İstanbul
28. Lionel Altche FR Yönetici Başak A. Hakkı Şehit S. 2, Ulus Etiler, İstanbul
29. Ayşe Sibel Eldem TC Yük. Mim. Bağlar Ç. Hamle A. 68/2 Yeniköy, İstanbul
30. Tahsin Bensel TC Ticaret Gülden Şok. Doğu Ap. 20, D. 20 Çiftehavuzlar, İstanbul
31. Rennan Nişancı TC Avukat Selime Hatun Camii S. Özlem A. 13/5, Ayazpaşa, İstanbul
32. Muhittin Onol TC Müte.Müh. Cengiz Topel Özden Konak C/14 Etiler, İstanbul
33. S.Çiğdem Girgin TC Turizmci Zeytinoğlu C. Kaynak A. 17/11 Akatlar, İstanbul
34. Ebubekir S. Sanrı TC Ekonomist Kozyatağı C. Beyazkanarya Şok. 5/17, Erenköy, İstanbul
35. M.Melih Sipahioğlu TC Sanayici Adalı Fettah S. 3, Arnavutköy, İstanbul
36. Aydoğan Erel TC Ekonomist Faik Bey Mescidi S. Cesan Sit. 2. Blok, D. 8, Acıbadem, İstanbul
37. Seyyit Mısırlı TC Sanayici Hekim Tahsin S. Karatay A. 10/4, Emirgan, İstanbul
38. Bülent Erdem TC Mim.Müh. Cemil Topuzlu C. 18 Mart S. 4/1, Çiftehavuzlar, İstanbul
39. Sibel Yıldırım TC Ev Kadını Faruk Canitez S. 6/4 Beşiktaş, İstanbul
40. Ali Murat Baysal TC Maden Müh. Hatboyu Camlı S. Savaş A. 51/7 Suadiye, İstanbul
41. Hüsnü Ribar TC İş Adamı Nuhkuyusu C. Bayındır A. 92/3 Altunizade, İstanbul
42. A. Canan İbrahimoğlu TC Ekonomist Zeytinoğlu C. Kemer A. 41/19 Akatlar, İstanbul
43. Mayer Şener TC İş Adamı Hacı Emin Efendi S. Maya A. 14/5 Nişantaşı, İstanbul
44. Ülker Bora TC Öğretmen Eti Sitesi A2 D.4 Akatlar, İstanbul
45. Selahaddin Saraç TC İş Adamı Salacak Sinanpaşa M. 27 Topraklı Çıkmazı, Üsküdar, İst.
46. B.Burhan Tanış TC İş Adamı Bağdat Cad. 277/3 Göztepe, İstanbul
47. Mustafa Cengiz Aydın TC Ekonomist Koza Sitesi 17 BL. D.3 4.Levent, İstanbul
48. Ali Azmi Kazaz TC Ticaret Levazım Sitesi Onu, Aydın Sit. Villa 6, No.31, Levent, İstanbul
49. Mehmet Zeki Ulukan TC Öğretmen Mavi Belde Sit. 35/B D.15 Tarabya, İstanbul
50. Bekir S. Kalkavan TC Armatör Bagarası Aydın Ap. K.3 Bebek, İstanbul
51. T. Yılmaz Kalkavan TC İş Adamı Sarraf Burnu, 1, Makbule Aladan Yalı, Arnavutköy, İstanbul
52. Aldo Perahya TC İş Adamı Çamlık Mevkii, Gülustan A. Etiler, İstanbul
53. Ümit Duru TC Ekonomist İstasyon Cad. Uzay A. 7, K.7, D.18, Göztepe, İstanbul
54. Adem Can Şehmen TC İşletmeci Cami Şok. Şehmen Ap. 2/10 Yeniköy, İstanbul

V. BÖLÜM:

GEÇİCİ HÜKÜMLER KURUCU YÖNETİM KURULU GEÇİCİ
MADDE 1. TED Kulübü Vakfı'nın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.
1. Prof. Dr. Behbut Cevanşir
2. Faruk Ebubekir
3. Filiz Tokcan
4. Süleyman Savaş
5. Ziya Kayacan
6. Nurcan Bora
7. Ayhan Dural

Yedekler:
1. Rain Çelik
2. Nizamı Ondalıkoğlu
3. Doç. Dr. Mehmet Tınaz

Geçici Yönetim Kurulu Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Kurucular Kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetiklerine haizdir.

KURUCU DENETÇİLER
GEÇİCİ MADDE 2. TED Kulübü Vakfı'nın ilk geçici denetçileri aşağıda gösterilmiştir.
1. Nusret Selen
2. Rennan Nişancı
3. Feridun İsmen

Yedekler:
1. Oktay Orton
2. Aydın Argun
3. Osman Kermen

GEÇİCİ MADDE 3. Bu Vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere yetkili kılınmıştır.