TED DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
MADDE 1: Derneğin adı TENİS ESKRİM DAĞCILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ'dir. Derneğin merkezi Tarabya Bayırı Caddesi, 34457, Tarabya, İstanbul'dur.

DERNEĞİN KURULUŞ TARİHİ VE KURUCULARI:
MADDE 2: Dernek asağidaki isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından 6 Haziran 1936 tarihinde kurulmuştur.

ADI VE SOYADI

TABİYETİ

MESLEĞİ

İKAMETGAH ADRESİ

1. Muhterem GÖKMEN

TC

Prof. Dr

Vefat

2. Avni SASA

TC

Tüccar

Vefat

3. Mecdi SERDENGEÇTİ

TC

Tüccar

Vefat

4. Memduh MORAN  

TC

Yük. Müh.

Vefat

5. Ali SERMET

TC

Yük. Müh.

Ülkü Ap. No: 6 Taksim, Istanbul

6. Salih KÖSEARİF   

TC

Memur

Vefat

7. Cihat TEGİN

TC

Muhasebeci

Vefat

8. Riza ARSEVEN  

TC

Tüccar

Vefat

9. Orhan SAFA

TC

Prof. Y. M.

Vefat

10. Aydin ARAKON

TC

Rejisör

Vefat

11. İhsan Şükrü AKSEL

TC

Prof. Dr.

Vefat

12. Vedat ABUT

TC

Memur

Vefat

13. Riza DERVIS

TC

Tüccar

Vefat

14. Tevfik Ali ÇINAR

TC

Tüccar

Vefat

15. Neşet KARDOĞAN

TC

Tüccar

Vefat


DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇiN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA
KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

MADDE 3:

A. Derneğin Amacı:

1.Tenis, eskrim, dağcılık, basketbol, masa tenisi ve diğer sportif oyun dallarına sporcu yetiştirmek. Ayrıca üyelerinin budallarda fizik ve moral yeteneklerini geliştirmek.
2. Bu spor dallarının gelişmesi için gerekli ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.
3. Üyeleri arasında karşılıklı sosyal dayanışma sağlamak ve üyelerinin üstün bir moral seviyesine erişmelerini temin etmek.
 

B. Faaliyet Alanı, Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Dernek, spor alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

1. Üyelerine spor yapma imkanı sağlar, spor yarışmaları düzenler, başka kulüp, dernek ve teşekküllerce düzenlenen yarışmalara katılır.
2. Sporla ilgili konferanslar, açık oturumlar, seminerler, gösteriler düzenler.
3. Derneğin faaliyet sahasına giren spor dallarında kurslar ve spor okulları düzenler. Özellikle gençlerin daha üstün düzeye erişmelerini sağlamak, her türlü fizik ve moral yeteneklerini geliştirmek ve amatör sporculuk ruhunu yerleştirmek için gerekli faaliyetlerde bulunur.
4. Derneğin faaliyet sahasına giren spor dallarında açık ve kapalı spor tesisleri yaptırır. Gerektiğinde bu tür tesisleri kiralar.
5. Dernek, üyeleri arasında sosyal dayanışma ve ahenkli bir ortam sağlamak için sosyal tesisler (lokaller) acar. Sosyal ve kültürel amaçlı toplantılar düzenler.
6. Vakıf, yardımlaşma ve dayanışma kuruluşları kurar; bunların şubelerini açar, kurulu ve kurulacak olanlarına katılır. Federasyon, konfederasyon kurar veya kurulu olanlara katılır. Uluslararası faaliyetlerde bulunur. Yurt dışındaki sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olur, gerektiğinde üyelikten ayrılır.
Yurt dışındaki sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olur, gerektiğinde üyelikten ayrılır. 
7. Üyeleri arasında iletişimi artırmak ve geliştirmek, dernekten haberler verebilmek amacı ile dernek amacına uygun olarak, sanal iletişim, dergi, broşür, bülten, gazete çıkarır, radyo ve televizyon programları yapar. 
8. Dernek amacını gerçekleştirmek üzere balo, yemek toplantısı, konser gibi geceler ile piyangolar düzenler.
9. Spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
 

DERNEĞİN RENKLERİ VE ÖZEL İŞARETİ
MADDE 4:

Derneğin özel işareti geride karlı bir dağ, önünde bir tenis raketi ve eskrim silahıdır. Derneğin renkleri yeşil, beyaz ve mavidir.

DERNEĞE ÜYE OLABİLME ŞARTLARI
MADDE 5:

A. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir
B. Dernekler Kanunu hükümlerine göre, derneklere üye olması yasaklanan kişilerden olmamak.
C. Dernek tüzüğünde belirtilmiş olan mali yükümlülükleri (giriş aidatı, yıllık aidat, sportif aidat ve sportif ve sosyal tesislerin inşaatı ve geliştirilmesine katılım payı gibi) zamanında yerine getirmiş olmak.
D. Derneğin faaliyet sahasına giren spor dallarında profesyonel olmamak.
E. Yabancı uyruklular için Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip ve ikamet ediyor olmak.
F. Derneğe maddi ve manevi yönden büyük yarar ve desteği olduğu Yönetim Kurulu tarafından saptanan kişiler. (Bu madde hükmüne göre üyeliğe kabul edilecek kişiler ŞEREF ÜYESİ olarak üye olurlar. Şeref üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur. Bu üyelerden giriş aidatı, yıllık aidat, sportif aidat ve sportif ve sosyal tesislerin inşaatı ve geliştirilmesine katılım payı ücretleri alınmaz.)
G. Müracaatı halinde, vefat etmiş üyenin eşi.
H. Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde;
     1. Dernekte lisanslı sporcu olduğu süre içinde Milli veya Türkiye 1'incisi olanlar.
     2. Dernek takımlarına sporcu olarak hizmet etmiş kişilerden, Yönetim Kurulunca belirlenecek süreyi doldurmuş olanlar.
     3. Devlet memuriyetinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek süreyi doldurmuş 1. derece devlet memurları (bunlardan ½ giriş aidatı alınır.)
İ. Derneğe her türlü üyelik, Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA
MADDE 6:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler hiç bir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir. Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve bizzat kullanır.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na verildiği anda çıkış işlemleri başlamış olur ve Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Çıkan üyenin birikmiş aidat ve diğer borçları varsa ödemesi, dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusuysa tazmini zorunludur.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

     1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
     2. Üyenin, dernek tüzüğüne göre ödemekle yükümlü olduğu aidat ve benzeri borçlarını 8.madde 3.bendinde belirtildiği şekilde zamanında ödememesi durumunda yazılı ikazlara rağmen 8.Madde 2.bendinde de belirtilen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
     3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
     4. Üyenin, derneğin faaliyette bulunduğu spor dallarında profesyonel sporcu olduğunun tespit edilmesi,
     5. Üyenin, genel ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi, derneğin etik kurallarına uymaması, derneğin sportif faaliyetlerinden yararlanan diğer üyeler, kişiler, öğrenci ve sporcuları rahatsız etmesi, dernek yönetici ve görevlilerini hedef alan mesnetsiz iddia ve hakaretlerde bulunması, kendisi hakkında şikayetçi olunması,
     6. Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'na göre, üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, bu durumda olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Çıkarılan üyenin birikmiş aidat ve diğer borçları varsa ödemesi, dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusuysa tazmini zorunludur.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyelikten çıkarılan üyenin ilk yapılacak olağan Genel Kurul'da itiraz hakkı vardır. Genel Kurul'a itiraz yoluna başvurulmadan, başka bir kanun yoluna başvurulamaz.

A - ÜYELİKTEN İHRAÇ :

Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler ile affa uğramış olsalar bile zimmet, iflas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas suçlarında kesin biçimde mahkum olanlar Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilirler.

B - ÜYELİK İÇİN BAŞVURAMAYACAKLAR

Tüzüğünde 6. Maddesi'nin 5. ve 6. bendi ile 6/A maddesi gereğince haklarında kesin çıkarma kararı verilmiş olanlar üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.

ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ

MADDE 7:
A. Üyelerin Hakları:

Dernek üyelerinin, genel kurula iştirak etmek, dernek organlarına seçilmek ve seçmek, derneğin faaliyet gösterdiği spor dallarında faal sporcu olarak spor yapmak, derneğin her türlü sosyal ve sportif tesislerinden, Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği program ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ve eşit ölçüde yararlanma hakları vardır.
1. Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek Üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz
2. 6/A kapsamı dahilinde haklarında kesin çıkarma kararı olan kişiler dışında başka sebeplerle üyelikten çıkarılan kişi Genel Kurul'a müracaat ederek tekrar üyeliğe alınması talebinde bulunur. Bu kişi hakkında Genel Kurul' un vereceği karar kesindir.
3. Tüzel kişi üyeliklerin sosyal ve sportif tesislerden yararlanma hakkı, sadece tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı tarafından şahsen kullanılabilir.
Tüzel kişi üye, kendi mensupları içinden bildireceği en fazla 4 kişinin daha tesislerden yararlanmasını yazılı olarak talep etmesi halinde bu kişilerin yararlanacakları sportif faaliyetlerin aidatları yönetim kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

B. Üyelerin Görevleri:
1. Tüzükte yer alan aidat ve diğer mali yükümlülükleri zamanında yerine getirmek.
2. Derneğin faaliyet sahasına giren spor dallarından hangisinde veya hangilerinde faaliyet göstereceğini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.
3. En az bir spor dalında faaliyet göstermek. Yönetim Kurulu’nun o spor dalı ile ilgili olarak tespit etmiş olduğu sportif aidatı her yıl peşin ödemek.
4. Sosyal ve sportif tesislerin inşaatı ve geliştirilmesi için Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen katkı payının her yıl iki taksitte ödemek.
5. Birden fazla spor dalında faaliyet gösterildiği takdirde, her spor dalının sportif aidatını ayrı ayrı ve her yıl peşin ödemek.
6. Faaliyet gösterdiği spor dalında dernekçe düzenlenen veya katılınan yarışmalara, geçerli bir engeli olmadıkça, mutlaka katılmak. (Dernek üyeleri, derneğin faaliyet sahasına giren spor dallarında düzenlenen fakat derneğin temsil edilmediği resmi veya özel yarışmalara, Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın, başka bir dernek veya kuruluş adına katılamazlar. Derneğin iştirak etmediği resmi veya özel yarışmalarda dernek adını kullanarak yer alamazlar.)
7. Dernekçe düzenlenen veya iştirak olunan takım yarışmalarında üyeler, alacakları kupa ve ödülleri dernek müzesinde muhafaza edilmek üzere derneğe vermek zorunluluğundadır.
8. Dernek üyeleri, ancak derneğin açık bir menfaati olduğu hallerde dernekle ticari ilişkiye girebilirler.
9. Üyeler Derneğe ait spor araç ve gereçleri ile derneğin mallarını en iyi bir şekilde muhafaza etmek ve derneği maddi zarara sokmamakla yükümlüdür.
10. Üyeler Dernek tüzüğüne ve Yönetim Kurulu’nun tüzüğün verdiği yetkilere dayanarak çıkaracağı yönetmeliklere aykırı hareketlerde bulunamazlar.
11. Üyeler Dernek içinde, derneğin ana gayesi ile bağdaşmayacak davranışlarda veya Dernekler Kanunun yasakladığı faaliyetlerde ve durumlarda bulunamazlar.
12. Üyeler gerek dernek içerisinde ve gerek dernek dışında derneğin manevi şahsiyetini veya dernek organlarının onurunu rencide edecek veya derneğin manevi menfaatleri ile bağdaşamayacak konuşma veya yayınlar yapamazlar.
13. Üyeler gerek dernek içerisinde ve gerek dernek dışında veya spor yarışmalarında spor ahlaki ve sportmenlikle bağdaşmayan hareketlerde bulunamazlar.
14. Üyeler dernek içerisinde veya dışarıda dernek üyeleri arasındaki sosyal dayanışma, sevgi ve ahengi bozan ve diğer bir dernek üyesinin onurunu küçültücü hareketlerde bulunamazlar.
15. Derneğin katıldığı spor yarışmalarında, lisanslı sporcular dernek adına bu müsabakalara iştirak ederler ve bu sporcular derneğin tesislerinden Yönetim Kurulu’nun çıkaracağı yönetmelik çerçevesinde faydalanırlar.
16. Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
17. Üyelikten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu her sürenin ödentisini vermek zorundadır. Ödentisini vermeden ayrılan veya çıkarılan üyenin birikmiş ödentileri hukuki yollarla tahsil edilir.
18. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin Dernek mal varlığında herhangi bir hakkı yoktur ve hak iddia edemez. Geçmişte ödemiş olduğu giriş aidatı, üye aidatı, katkı payı, bağış ve diğer ödentilerini geri isteyemez.
19. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
20. Toplantıda hazır bulunan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

ÜYELERİN DERNEĞE KARŞI MALİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 8:

     1. Derneğe üye olacaklar için giriş aidatı tutarını Yönetim Kurulu belirler. Eşlerden biri derneğe üye ise diğer eş dernek üyesi olmak için giriş aidatı olarak bu miktarın yarısını öder. Üye çocuklarının ve dernek üyesi olmayan üye eşlerinin dernek tesislerinden ne şekilde istifade edeceklerini ve bunun aidatını Yönetim Kurulu belirler.
     2. Dernek üyeleri (750,00.-TL) yıllık aidatı (eşlerden her ikisi de dernek üyesi ise, bir eş bu miktarı tam, diğer eş ise ½ olarak öder) Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilmiş sportif aidatlardan yaptığı spor veya sporlara ait olanı ve sosyal ve sportif tesislerin inşaatına ve geliştirilmesine katkı payını ödemekle yükümlüdür. Aidat ödentilerini 8/3. maddede belirtilen zamanda ödemeyen üyelerimizin aidat ödentileri, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından, 31 Temmuz ile bir önceki yılın Aralık ayında açıklanan, Tüketici Fiyatları Genel İndeksi artış oranı uygulanarak tahsil edilir.
     3. Yıllık aidat ile sportif ve sosyal tesislerin inşaat ve geliştirilmesine katkı payı ödemeleri Ocak ve Temmuz ayları içinde iki eşit taksitte, faaliyette bulunulacak spor dalı veya dallarına ait sportif aidat ödemeleri, Ocak ayı içinde peşin ödenir
     4. Sağlık nedenleriyle veya görevleri dolayısıyla aktif spor yapmasına imkan olmayan üye veya üye eşlerinden, Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde her yıl en az bir spor dalı için yatırmak zorunda oldukları sportif aidat alınmaz.

DERNEĞE KARŞI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SÜRESİNDE YERİNE GETİRMEYENLERE UYGULANACAK YÖNTEM
MADDE 9:

Bir hesap dönemi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyenin, derneğe beyan etmiş olduğu adresine taahhütlü mektup gönderilerek, yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, hakkında tüzüğün 9. maddesi uygulanarak, üyelik kaydının kapatılacağı ihtaren bildirilir.

Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde veya tebligat yapma olanağı bulunamamışsa borcun ödenmesi gereken dönemin son gününden itibaren 30 gün içinde borcunu tamamen ödemeyen üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla kapatılır.

Kaydı kapatılan üye bir yıl (Bu süre Yönetim Kurulu kararıyla 5 yıla kadar uzatılabilir.) içinde başvuruda bulunduğu takdirde eski borcunu aradan geçen süre içinde üyeliği kapatılmasaydı ödeyeceği miktarı ve geçen zaman için Yönetim Kurulunun belirleyeceği farkı ödeyerek üyelik hakkını tekrar kazanır.

Kaydı kapatıldıktan sonra Yönetim Kurulu’nun koyduğu süre içinde başvuruda bulunmayanlar, bu süre geçtikten sonra, ancak giriş aidatı ve diğer yükümlülükleri yerine getirerek, yeniden üye olabilirler. Her üye derneğe adres bildirmek ve değiştiği takdirde yazılı olarak haber vermekle yükümlüdür. Adres bildirilmemesi veya değişikliğinin haber verilmemesi nedeniyle üyenin yapılacak tebligatları alamamasından doğacak mağduriyetin sorumluluğu üyenin kendisine aittir.

ÜYELİĞE ALINIŞ ŞEKİL VE ŞARTLARI
MADDE 10:

Derneğe üye olacak kişinin başvuru formlarını eksiksiz doldurmuş, mali yükümlülüklerini yerine getirmiş ve iki dernek üyesinin formlardaki imzalarıyla dernek aday üyeliği için Yönetim Kuruluna önerilmiş olması gerekir.

Aday üyelik önerisi Yönetim Kurulunda görüşülür. Aday, üyeliğe kabul edilmezse, Yönetim Kurulu red sebebini bildirmek zorunda değildir. Adaya üyeliğinin kabul edilmediği bildirilerek ödemeleri iade edilir. Üyeliğe kabule mani bir neden yoksa adayın üyeliği ilan edilmek üzere 15 gün askıya çıkarılır. Aşkı süresi içinde dernek üyelerinden bir itiraz gelmediği takdirde 15. gün sonunda üyeliğe kabul kesinleşmiş olur. Üyeliğe itirazlar Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir. Yönetim Kurulu üyelik başvurularını 30 gün içinde neticelendirir.

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 11:

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
4. Onur Kurulundan ibarettir.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimlerinde, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’na aday olmak isteyen üyeler, başkan ve asıl ve yedek üyelerden oluşturulacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu listelerini ilgili kişilerin kısa öz geçmişlerini, ve derneğe aidat ve başka nam altında borcu olmadığına ilişkin belge, öğrenim belgesi ve sabıka kaydından oluşan dosyasını Genel Kurul 1. Toplantı tarihinden en az 1 hafta önce, Onur Kurulu’na yazılı olarak sunulacaktır. Bu aday listesinde yer alan başkan ve üyelerin, dernek üyeliği 3 yıldan az olmayacak, derneğe aidat ve başka nam altında borçları olmayacak, herhangi bir şekilde yönetim görevini ifasını engelleyecek bir yasal engeli bulunmayacaktır.

Genel Kurul tarafından dernek organlarından birine seçilen üye diğer bir organda aynı zamanda görev alamaz. Birden fazla organa seçilen üye bunlardan birini tercih ederek, 3 gün içinde Genel Kurul Başkanı’na bildirmek mecburiyetindedir. Bu bildiriyi yapmadığı takdirde en çok oy aldığı organa seçilmiş olur.

GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI – ÇAĞIRI USULÜ VE TOPLANTI ŞEKLİ
MADDE 12:

A. Genel Kurul Derneğin en yüksek organıdır. Genel Kurul toplantılarına, derneğe karşı Genel Kurulun ait olduğu ve daha önceki dönemlere ait mali yükümlülüklerini tüzükte belirtilen şekilde yerine getirmiş üyeler katılabilirler.
B. Derneğin hesap dönemi, her yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasıdır. Olağan Genel Kurul toplantısı, hesap dönemi bitimindeki Ocak ayı içinde yapılır. Dernek organlarında görev alacakların seçimi üç yılda bir yapılır. Seçim yapılmayan yıllarda toplanan Olağan Genel Kurul toplantılarında bütçe tetkik edilir ve onaylanır.
C. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin ınternet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Bütün yazı ve ilanlarda Yönetim Kurulu yıllık faaliyet ve gelir gider raporları ile Denetim Kurulu raporunun dernek merkezinde üyelerin incelemelerine hazır olarak bulundurulduğu belirtilir.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI:
MADDE 13:

Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için, toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının (tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin) toplantıda hazır bulunmaları gerekir. Birinci toplantıda yukarıda belirtilen çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle yapılır. Ancak ikinci toplantının yapılması için hazır bulunması gereken üye sayısının, Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asıl üye sayıları toplamının iki katından az olmaması gereklidir.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ GERİ BIRAKILMASI
MADDE 14:

Genel Kurul Toplantısının herhangi bir nedenle geri bırakılmasının gerekmesi halinde, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilerek, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Geri bırakılan toplantının iki ay içinde yapılması zorunludur. Geri bırakılan toplantının yeniden yapılma ilanı için, tüzüğün 12. ve 13. madde hükümleri tekrar uygulanır. Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 15:

Aşağıdaki hallerde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya davet edilir.
     1. Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvuruları üzerine.
     2. Başkan veya Yönetim Kurulunun istifa etmesi halinde yeniden seçime gitmek için.
     3. Denetleme Kurulunun yazılı isteği üzerine.
     4. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.
     5. Derneğin Yönetim Kurulu dışındaki seçilmiş organlarında üye sayısının, yedek üyelere rağmen, toplantı yeter sayısının altına düşmesi veya bu organlardaki üyelerin toptan istifaları halinde, bu organların yeniden seçiminin yapılabilmesi için.

Yönetim Kurulu yukarıdaki hallerde bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı daveti yapmakla yükümlüdür.
Yönetim Kurulu bu görevini yerine getirmezse, Denetleme Kurlunun veya toplantı isteğinde bulunmuş üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyelerinden üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA UYULACAK GÖRÜŞME USULÜ
MADDE 16:

     A. Genel Kurul toplantıları Dernek Başkanı’nın, onun bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin konuşması ile açılır.
     Genel Kurul Toplantısına katılma hakkına sahip üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş listede, adlarının karşısını imza ederek, toplantı salonuna girerler.
     Tüzüğün 13. maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısı sağlandığı takdirde, bu durum bir tutanakla tespit edilir.

     B. Açılış konuşmasından sonra açık oyla Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi yapılır. Genel Kurul Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katipten oluşur.

     C. Toplantının yönetimi toplantı Divan Başkanına aittir. Toplantı tutanağını divan katipleri tutarlar. Bu tutanaklar toplantı divan başkanı ve üyeleri tarafından birlikte imzalanır.

     D. Genel Kurul toplantısında, sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda birinin, gündeme konarak görüşülmesini istediği konuların, gündeme ilavesi zorunludur.

      E. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 17:

     1. Dernek organlarını seçmek.
     2. Gerektiğinde dernek tüzüğünü tamamen veya kısmen değiştirmek.
     3. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek ve bu kurulların aklanmalarını karara bağlamak.
     4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
     5. Dernek adına taşınmaz mallar alınması veya mevcut taşınmaz malların satılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
     6. Derneğin bir başka dernekle birleşmesine karar vermek.
     7. Derneğin feshine karar vermek.
     8. Dernek amacına uygun olmak kaydıyla spor tesisleri veya sosyal tesisler kurmak veya mevcutları değiştirmek ve büyütmek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
     9. Derneklerle ilgili tüm yasa metinlerde ve bu tüzükte Genel Kurul tarafından yapılması belirtilmiş bütün görevleri ve görüşmeleri yapmak ve bu konuları karara bağlamak.
   10. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.

GENEL KURUL KARARLARINDA ARANACAK YETER SAYI: 
MADDE 18:

Genel Kurulda kararlar, aşağıda belirtilen iki konu haricinde, oy çokluğuyla alınır.

     1. Dernek adına taşınmaz mallar satın almak veya mevcut taşınmazları satmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
     2. Derneğin feshi veya isminin değiştirilmesi veya bir başka dernekle birleşmesi konularının karara bağlanması.

Yukarıda 1 ve 2 numaralı bendlerde bahsedilen konuların Genel Kurulda görüşülebilmesi için Toplantı Gündemine önceden konmuş ve ilan edilmiş olması zorunludur.
Bu konuların Genel Kurulda ele alınabilmesi için 1. Toplantıda Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3’unun toplantıya katılmış olması, kabulü için ise toplantıya katılan üyelerin 2/3’unun kabul oyu gereklidir.
Eğer birinci toplantıya, toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin 2/3’u katılmaz ve toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ve toplantı katılan üyelerle açılır. Ancak yukarıdaki önerilerin ikinci toplantıda kabulü için de toplantıya katılan üyelerin 2/3’unun oyu şarttır.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİMİ, GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ
MADDE 19:

A. Seçim, Görev Bölümü, Çalışma Yöntemi:
Yönetim Kurulu için bir Başkan, yedi Asıl Yönetim Kurulu Üyesi ve beş Yedek Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan liste Genel Kurul tarafından gizli oyla; oylamaya sunulan Başkan ayrı, asıl üyeler ayrı, yedek üyeler ayrı olarak seçilirler.

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır.
Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na 3 (Üç ) ay veya daha az bir zaman kala her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu Başkanı’nın istifası, sağlık ve benzeri bir sebeple görevinden ayrılması ya da Yönetim Kurulu’ nun istifalar nedeniyle salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında Dernek Başkanı ile yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. İstifa etmemiş yönetim kurulu üyeleri, seçimli olağan genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Her ne sebeple olursa olsun, Dernek Başkanlığının boşalması halinde, Derneği; yeni başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar II. Başkan temsil ve idare eder.

Seçimli Genel Kurul Toplantısına 3 (Üç) aydan fazla bir zaman kala her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu Başkanının istifası, sağlık ve benzeri bir sebeple görevinden ayrılması, ya da Yönetim Kurulu’ nun istifalar nedeniyle salt çoğunluğun altına düşmesi halinde yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır. 

Seçimli Genel kurul Toplantısını takiben yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu asil üyeleri arasından; bir ikinci Başkan, bir Genel Sekreter, bir Muhasip Üye, bir Tenis Şube Kaptanı, bir Eskrim Şube Kaptanı, bir Dağcılık Şube Kaptanı, bir Sportif Oyunlar Şube Kaptanı seçilir. Bir üye birden fazla göreve seçilebilir.

Yönetim Kurulu Asil Üyelerinden herhangi birisinin, istifası veya görevini sürdürmesi ile ilgili yasal bir engelinin ortaya çıkması halinde en fazla oy almış yedek üye onun yerine göreve çağrılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeret bildirmeden katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği, Yönetim Kurulunun karar alması halinde düşer.

B. Görev ve Yetkiler:

1. Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Yasalar ve tüzük hükümleri çerçevesinde derneği yönetir.
2. Yönetim Kurulu Başkanı gerek dernek ve gerek Yönetim Kurulu adına, derneği resmi veya özel gerçek ve tüzel kişilere, daire ve kurullara karşı temsil yetkisine sahiptir.
3. Derneği mali sorumluluk veya herhangi bir yükümlülük altına sokacak sözleşmelerde ve para ile ilgili işlemlerde Başkan, onun olmadığı hallerde yerine İkinci Başkan, her ikisinin yokluğunda yerlerine Genel Sekreter ile her durumda mutlaka Muhasip Üyenin müşterek imzalarının bulunması zorunludur.
4. İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda ona vekalet eder ve onun sorumluluğu altındaki işlerin yürütülmesini sağlar.
5. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun aldığı sosyal ve idari içerikli kararların yerine getirilmesini takip eder. Üye kayıtlarının düzgün tutulmasını ve personelin çalışmasını denetler. Dernek işlerinin daha iyi yürütülmesi ve sosyal tesislerin iyi işletilmesi için gereken önlemlerin alınmasını sağlar. Üyelere yönelik sosyal ilgi ve dayanışmayı güçlendirici etkinlikler düzenler. Dernek üye ve sporcularının elde ettiği dereceler için bir onur sicili, kupa ve ani armağanlar için müze düzenler. Gerekli gördüğü hallerde bu işler için komiteler kurar.
6. Muhasip Üye derneğin mali işlemlerini yürütür. Yasal defterlerin kanun ve usullere uygun tutulup tutulmadığını, üyelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediklerini denetler. Hesap dönemi sonunda mali durumu gösterir hesap raporu ile bütçe tasarısı hazırlar. Muhasip üyenin sorumluluğu altında dernek kasasında en fazla 2.500,00TL (ikibinbeşyüzTL) bulundurulur. Derneğin nakit varlığı bankaya yatırılır. Bankalardan para, Yönetim Kurulu Başkanı, onun olmadığı hallerde yerine İkinci Başkan, her ikisinin yokluğunda yerlerine Genel Sekreter ile her durumda mutlaka Muhasip Üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Dernek tahsilatları, yasal olarak belirlenmiş alındılarla yapılır.
7. Derneğin faaliyet alanına giren spor dallarını yürütmekle görevli olan dört Şube Kaptanı, kendi sorumlulukları altındaki spor faaliyetlerini, tüzük hükümleri ve Yönetim Kurulu program ve yönetmelikleri çerçevesinde, üye ve sporcuların en iyi yararlanabilecekleri şekilde yürütürler.
8. Yönetim Kurulu, işlerinin daha iyi yürütülebilmesi için aşağıdaki Komiteleri oluşturabilir. Bu komitelerden sporla ilgili olanlar, ait oldukları spor dalının Şube Kaptanının, sosyal ve kültürel amaçlı olanlar, Genel Sekreter’in başkanlığı ve sorumluluğu altındadırlar.

a. Tenis Komitesi.
b. Enternasyonal Yarışmalar Komitesi.
c. Eskrim Komitesi.
d. Dağcılık Komitesi.
e. Sportif Oyunlar (Basketbol, Masa Tenisi) Komitesi.
f. Sosyal Çalışmalar Komitesi.
g. Müze Komitesi.

Bu komiteler seçildikleri tarihten itibaren on beş gün içinde program ve bütçelerini hazırlayarak, Yönetim Kuruluna sunarlar. Bu program ve bütçeler Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesi veya Dernek Üyesini görevlerinde yardımcı olmak ve komite çalışmalarına katılmak üzere komitelerde görevlendirebilir.
Komitelerde kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşit oy çıkması halinde, komite başkanının oyu iki sayılır. Komite kararları, düzenli olarak komite karar defterine işlenir. Yönetim Kurulu her zaman komite kararlarının uygulanmasını veto etmek ve komiteleri kapatmak hakkına sahiptir.
9. Yönetim Kurulu istediğinde derneğin temsil görevini üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye verebilir.
Bu yetkiyi aynı usulle geri alabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 20: 
Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplantı yapar. Toplantının açılabilmesi için gereken üye yeter sayısı Başkan dahil bestir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşit oy çıkması durumunda Başkanının oyu iki sayılır.

DENETLEME KURULU SEÇİMİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 21:

Denetleme Kurulunun üç asıl ve üç yedek üyesi vardır. Bunlar Genel Kurul tarafından gizli oyla ve asiller ayrı yedekler ayrı olarak seçilir. Denetleme Kurulunun görev süresi üç yıldır.

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu karar defterini ve hesaplarını, dernek defter ve kayıtlarını dilediği zaman denetleme yetkisine sahiptir. Denetlemelerin arasının altı ayı geçmemesi zorunludur. Denetleme Kurulu, her yıl Ocak ayında yapılan Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulunun bir yıllık çalışmaları ve hesapları hakkında yazılı rapor sunmakla yükümlüdür.

Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı istemeye yetkilidir. Böyle bir gerek görmesi halinde Olağanüstü Genel Kurul yapılması için tespit ettiği gerekçeleri ve toplantı isteğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu bu isteği 30 gün içinde yerine getirmezse, Sulh Hukuk Hakimliği’ne başvurarak hakimin atayacağı üç dernek üyesinin Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırmasını sağlamakla görevlidir.

Denetleme Kurulu’na seçilen asıl üyelerden herhangi birisinin istifası veya yasal nedenlerden dolayı, görevini sürdürmesine olanak kalmaması halinde, yerine en çok oy almış yedek üye göreve çağırılır. Denetleme Kurulu asil üyeliklerinden üçünün de istifa nedeniyle boşalması halinde, Kurul toptan istifa etmiş sayılır ve yeni Denetleme Kurulu seçilebilmesi için Olağanüstü Genel Kurul’a gidilir.

MADDE 22: (Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 23: Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

ONUR KURULU
MADDE 24:

Onur Kurulu’nun beş asıl ve iki yedek üyesi vardır. Bunlar Genel Kurul tarafından gizli oyla ve asiller ayrı yedekler ayrı olarak seçilir. Onur Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

Onur Kurulu Asil Üyeleri kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör Üye seçerler. Kurul toplantılarını Başkan, onun olmadığı hallerde Başkan Yardımcısı yönetir.

Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun yazılı isteği üzerine toplanır.

Kurul üyelerinden birinin istifası veya yasal nedenlerle görevini sürdürme olanağının kalmaması halinde en fazla oy alan yedek üye onun yerine göreve çağrılır.

      KURULUN GÖREVİ:

     - Derneğin yararları ve yönetimi konusunda Yönetim Kurulunca talep edildiği takdirde, tavsiye niteliğinde raporlar vermek ve gerekli hallerde tüzük hükümlerini yorumlamak.
     - Dernek tüzüğüne aykırı hal ve harekette bulunan üyeler ve sporcuların durumlarını değerlendirmek, gerekli disiplin soruşturmasını yapmak ve karar verilmesine yardımcı olması amacıyla Yönetim Kurulu’na on rapor hazırlamak.
     - Genel Kurul seçimli yıllarda Yönetime aday olmak isteyen ve madde 11’ de belirtildiği şekilde bir listeyle Onur Kurulu’na başvuran, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asil ve yedek listelerini, Genel Kurul’ a sunmak ve bu konuyla ilgili sekretarya görevinin yürütülmesini sağlamak.

ONUR KURULU TARAFINDAN VERİLEBİLECEK CEZALAR
MADDE 25:
 (Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır).

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 26:

a. Yeni üye olacaklardan alınacak giriş aidatı.
b. Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat.
c. Üyelerin ödeyeceği sportif aidat.
d. Üyelerin ödeyeceği sportif ve sosyal tesislerin inşaatı ve geliştirilmesine katkı aidatı.
e. Teberrular.
f. Sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerden elde edilecek bağışlar.
g. Dernek sosyal tesislerinin işlettirilmesinden elde edilecek gelirler.
h. Yasal mevzuat uyarınca Derneklerin elde etmesinde veya kabul etmesinde sakınca bulunmayan diğer gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
MADDE 27:
DEFTER TUTMA ESASLARI

Dernekte, işletme hesabına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USÜLÜ
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
     a) İşletme esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
     1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
     2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
     3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
     4- Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıtları düşürülmesi bu deftere işlenir.
     5- İşletme hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
     6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
     7- Onur Kurulu Karar Defteri: Onur Kurulu toplantılarında alınan kararlar, tarih ve sıra numarası belirtilerek bu deftere yazılır. Kararların altı Onur Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

     b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
     1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6, 7 nci alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
     2- Yevmiye defteri , Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü' ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek-16' da belirtilen) " İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
MADDE 28:
GELİR VE GİDER BELGELERİ;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17' de örneği bulunan) " Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13' de örneği bulunan)" Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri( Dernekler Yönetmeliği EK-14'de örneği bulunan) " Aynı Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise(Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan ) "Aynı Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak " Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK-17' de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19' da Örneği bulunan ) " Yetki Belgesi" dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve şair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

DERNEĞİN BÜTÇESİ
MADDE 29:

Derneğin para ile ilgili bütün işleri,Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bütçeye göre,tüzük hükümlerine ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlara uygun olarak, Muhasip Üye tarafından yürütülür. Dernek bütçesi, her yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi kapsar. Bütçede, derneğin faaliyet sahasına giren tüm spor dalları ve derneğin sosyal ve sportif tesisleri için, ayrı ayrı gelir ve gider fasıllarına yer verilir.
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, bütçe fasılları arasında aktarma yapma yetkisine sahiptir.

BEYANNAME VERİLMESİ
MADDE 30:

Derneğin, bir yıl önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK- 21' de sunulan) " Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 31:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3' te sunulan) " Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
     1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
     2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26' da sunulan) " Taşınmaz Mal Bildirimi ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği EK-4' de belirtilen) " Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi " iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23' de gösterilen)" Proje Bildirimi" ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24' de belirtilen) " Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'de belirtilen) " Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi"doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ
MADDE 32:

Derneğin iç denetim şekli Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından 6 ay aralıklarla yapılır. Ancak Dernek Tüzüğünde yeterli açıklık bulunmayan hallerde bu eksikliği tamamlamak üzere üyelerle Dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı metinler hazırlanıp Genel Kurulun onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. Bu yönetmeliğin çıkarılmasında Yönetim Kurulunun ve üyelerin görüşleri istenir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
MADDE 33:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE 34:

Tüzük değişikliklerine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurulun gündeminde yer almamışsa, Genel Kurulda bulunan üyelerin 1/5'inin isteği üzerine gündeme alınır ve genel kurulda 2/3'unun kabulü ile istenen madde değiştirilebilir veya yeni madde eklenebilir.

DERNEK MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 35:

Dernek Müdürlüğü, Yönetim Kurulu karar ve talimatlarına uygun olarak, derneğin her türlü faaliyetini,Yönetim Kurulu adına yürütür. Görevini yerine getirirken, müdürlüğe karşı gösterilecek direniş ve diğer zorluklar, Yönetim Kuruluna karşı yapılmış sayılır ve ona göre değerlendirilir.
Dernek Müdürlüğü,Genel Sekreterin denetim ve sorumluluğunda çalışır.

ÜYENİN İZİNLİ SAYILMASI
MADDE 36 :

Öğrenim dolayısıyla bir yıldan az olmamak üzere yurt dışında ikamet etmek zorunda olan üye,bu durumunu belgelemek koşuluyla,Yönetim Kuruluna başvurarak,izinli sayılmasını isteyebilir. Yönetim Kurulunun bu isteği kabul edebilmesi için,izinli sayılmak isteyen üyenin,izin başvurusu tarihine kadar,derneğe karşı her türlü mali yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gereklidir.
İzinli sayılma süresi bir yılı geçemez. İzinli sayılma süresinin uzatılması için, izinliliğe neden olan durumun, bir yılın sonunda halen devam ettiğinin belgelenmesi gerekir.
Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılan üye,herhangi bir aidat ödemez. İzinli sayılan üyenin. izinli sayıldığı süre içinde Genel Kurul toplantılarına katılma,dernek organları için seçme ve seçilme hakkı yoktur.

DERNEK ORGANLARINA SEÇİLEN ÜYELERİN DEVİR VE TESLİM İŞLEMLERİ
MADDE 37:

Seçim yapılan Genel Kurul toplantılarının kesin sonuçları,Genel Kurul Toplantı Başkanlığı tarafından düzenlenen tutanakla bildirildiği andan itibaren yedi gün içerisinde,dernek organlarına yeni seçilen üyelerle,o zamana kadar görev yapmış üyeler arasında,görev devir ve teslimi yapılır. İşlem, bir tutanakla belgelenip, ilgililerince imzalanır. Durum ait olduğu organın karar defterine işlenir.

DERNEĞE ÜCRET KARŞILIĞI BİR HİZMET VEREN ÜYENİN DURUMU
MADDE 38:

Dernekte ücret karşılığı bir görev kabul eden üye, bu görevini sürdürdüğü sürece, üyelik haklarından faydalanamaz.
Genel Kurul toplantılarına üye olarak katılamaz, dernek organları için seçme ve seçilme hakkından yararlanamaz.

ONUR SİCİL DEFTERİ
MADDE 39 :

Derneğin katıldığı sportif veya kültürel yarışma ve etkinliklerde,Türkiye,Avrupa,Dünya ve Olimpiyat çapında,ferdi veya takım halinde, derece elde eden sporcu veya üyeler için, bir onur sicil defteri düzenlenir.
Bu defterin düzenlenmesi ve muhafaza şeklinin belirlenmesi Genel Sekretere aittir.Genel Sekreter isterse,bu işi kendisine bağlı olarak kuracağı bir Müze Komitesi eliyle yürütebilir.

FESİH VEYA MAHKEME KARARIYLA KAPATILMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM-TASFİYE
MADDE 40 :

Derneğin,Genel Kurul tarafından, dernekler kanunu hükümlerinde belirtilen usule uygun olarak feshine karar verilmesi halinde veya dernekler kanununda gösterilen nedenlerden dolayı, mahkeme kararıyla derneğin kapatılması hükme bağlandığı takdirde;
      a- Genel Kurul tarafından derneğin bütün hesapları çıkarılarak borçları ödenir.
      b- Yine Genel Kurul kararıyla ,derneğin taşınabilir ve taşınmaz tüm mal varlığı, başka bir spor kulübü derneğine devredilir.

Genel Kurul bu madde kapsamında tanımlanan bütün işlerin kararlarını,dernekler kanununda belirlenen toplantı ve karar yeter sayısıyla alır.

Tasfiye işlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİLER
MADDE 41 :

Dernek,Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından konmuş ve konacak yasal düzenlemelere ve verilecek talimatlara uyar. Genel Müdürlükçe gösterilecek yolda hareket eder.

DERNEĞİN İKTİSADİ İŞLETME AÇMASI
MADDE 42 :

Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere iktisadi işletmeler tesis edebilir. Bunları bizzat işletebileceği gibi üyeleri eliyle de işletebilir.

MADDE 43 :
Şubemiz yoktur.

YÜRÜRLÜK
MADDE 44:

Kırkdört ana maddeden oluşan iş bu tüzük, Dernek Genel Kurulunda kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda Dernekler Yasası ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Prof. Dr. Mehmet Tinaz
Baskan

Nurcan Bora
II. Baskan

Muhittin Önol
Genel sekreter

Hasan Kara
Muhasip Üye

 

 

 

 

Isik Bekir Tok
Yön. Kur. Üyesi

Nureddin Cakcak
Yön. Kur. Üyesi

Nilgün Kratzer
Yön. Kur. Üyesi

Özden Ezinler
Yön. Kur. Üyesi